Flash在线文档阅读器::pdf、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、htm、txt、rtf、epub、csv、xdoc等

先看一下效果
 


 

 
 
 
特点:
  • 可以阅读、打印、进行格式转换。
  • 可以打开本地或网络文件。
  • 可识别的格式:pdf、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、htm、txt、rtf、epub、csv、xdoc等格式。
  • 部署简单,只是一个简单的J2EE应用程序。
安装:
程序库下载地址:http://www.hgsql.com/down/xdoc.war
详细安装说明:http://www.hgsql.com/server.asp    
使用:
       打开阅读器
            http://localhost:8080/xdoc/xdoc?_func=viewer
打开本地或网络文件


 
传递URL直接打开
指定_url参数,需要用utf-8编码
例如:
http://localhost:8080/xdoc/xdoc?_func=viewer&_url=http://ej.lnist.edu.cn/jpk/javajp/kczy/dzja/chdz09.ppt
  • 6d313083-53db-3cff-8d73-ca42dd4a0156-thumb.png
  • 大小: 107.2 KB
  • 4568bd29-0113-3463-97a0-7c1862c0723b-thumb.png
  • 大小: 53.9 KB
  • 733fcfeb-c926-3cb1-a6dc-517c98f11307-thumb.png
  • 大小: 47.6 KB
阅读更多

更多精彩内容